Raro selo bizantino com Cristo Pantocrator (circa 700-900 dC)

Raro selo bizantino com Cristo Pantocrator (circa 700-900 dC)

Dimensões: 13,85 gm; 19 mm

Refc10970

Raro selo bizantino com Cristo Pantocrator (circa 700-900 dC)

R$ 1.419,00Preço